Statuten

Heden de zesde februari negentienhonderd negen en zeventig, verschenen voor mij, Max Hubert Marie Kreijn, notaris ter standplaats Brunssum.

1. De heer Jacobus Paulus van Goethem,ambtenaar, wonende te Brunssum, Meelhovenstraat 16, volgens zijn verklaring geboren te Brunssum op zeven juli negentienhonderd vijf en dertig;

2. De heer Jan den Dekker, ambtenaar, wonende te Treebeek-Amstenrade, A-B-C- straat 12, volgens zijn verklaring geboren te Brunssum op drie en twintig augustus negentienhonderd acht en twintig;

3. De heer Hugo Frans Joseph Deumes, vertegenwoordiger, wonende te Treebeek-Amstenrade, Marebosjesweg 27, volgens zijn verklaring geboren te Merkelbeek op zestien augustus negentienhonderd vier en veertig.

Ten deze handelende in de hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de te Brunssum gevestigde vereniging Rooms Katholieke Voetbal Vereniging “De Leeuw” en deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende de comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat de algemene vergadering, gehouden op zes en twintig januari negentienhonderd negen en zeventig, heeft besloten de statuten van de vereniging opnieuw vast te stellen, en wel als volgt:

Artikel 1. NAAM EN ZETEL

1. De vereniging is genaamd Rooms Katholieke Voetbal Vereniging “ De Leeuw” en werd opgericht op twee juni negentienhonderd vier en veertig. Zij heeft haar zetel te Brunssum.

2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingen register, dat gehouden wordt bij de kamer van koophandel en fabrieken te Heerlen.

Artikel 2. DUUR

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van een juli to en met dertig juni.

Artikel 3. DOEL

1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport en al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.

2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB):

· Deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden.

· Wedstrijden te doen houden.

· Evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren.

· De nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

Artikel 4. LEDEN

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten.

3. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de KNVB is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet bestaande functie bekleden.

4. Op voorstel van het bestuur of minimaal drie leden kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot ere-lid benoemen.

Artikel 5. VERPLICHTINGEN

1. De leden zijn verplicht:

· De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.

· De statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven.

· De belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden.

· De overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

Artikel 6. STRAFFEN

A. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

B. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.

C. Het bestuur is bevoegd om, de volgende straffen op te leggen:

· Berisping

· Schorsing

· Royement

D. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.

E. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave vande rede(n) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 7. GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. Contributie van de leden.

b. Ontvangsten uit wedstrijden.

c. Andere inkomsten.

Artikel 8. CONTRIBUTIE

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2. Ere leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 9. KOSTENVERGOEDINGEN

Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden,zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en waarden.

Artikel 10. EINDE LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. Door de dood van het lid.

b. Door opzegging door het lid.

c. Door opzegging namens de vereniging.

d. Door royement, als bedoeld in artikel 6 lid 4.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na komt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met in acht neming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit ten zijnen opzichte uitsluiten.

5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

6. Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 11. BEGUNSTIGERS

1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers.

2. Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 12. BESTUUR

1) Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden, die door de algemene vergadering worden gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuursleden verdelen de overige taken. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

2) A. bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden.

B. aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

4. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

5. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. Door het eindigen van het lidmaatschap.

b. Door het bedanken als bestuurslid.

Artikel 13 BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Het zelfde geld voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

Artikel 14 VERTEGENWOORDIGING

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering , bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:

I . onverminderd het bepaalde onder II. Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tien duizend gulden te boven gaande:

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen;

B het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

C . het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.

D . het aangaan van dadingen;

E . het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

F . het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten .

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd

a. Hetzij door het bestuur;

b. Hetzij door de voorzitter

c. Hetzij door twee andere bestuursleden.

7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 1 t/m 6 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de in het derde lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Artikel 15. REKENING EN VERANTWOORDING

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijden haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt –behoudens verlenging door de algemene vergadering – binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3. A. de algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

B. de leden van de kascommissie zijn herkiesbaar.

C. de kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5. De opdracht aan de commissie kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar lang te bewaren.

Artikel 16 ALGEMENE VERGADERINGEN

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.

3. De agenda van deze vergadering bevat ondermeer:

a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering

b. Jaarverslag van de secretaris

c. Jaarverslag van de penningmeester

d. Verslag van de kascommissie

e. Vaststelling van de begroting

f. Vaststelling van de contributies

g. Verkiezing bestuursleden

h. Verkiezing van de kascommissie

i. Rondvraag

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een aan de alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

6. Voorts is het bestuur of schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van het niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

Artikel 17 TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder een stem, met dien verstande , dat seniorleden twee stemmen hebben.

2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan een ander lid kan vertegenwoordigen.

3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem , zijn echtgenoot of een van zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreffen.

4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend en het notulenregister terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschied op voorstel van de voorzitten.

6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op een na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmen aantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:

a. Blanco zijn

b. Zijn ondertekend

c. Onleesbaar zijn

d. Een persoon niet duidelijk aanwijzen

e. De naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is

f. Voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten

g. Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die bedoeld is.

9. A. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.

B. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 18.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken van de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van alle leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 19. STATUTENWIJZIGING

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergaderingmoet tenminste veertien dagen bedragen.

2. Zij, die de oproeping tot algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen toto na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaald is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

Artikel 20 ONTBINDING EN VEREFFENING

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

3. Bij de oproeping tot de in de eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat de vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet minstens veertien dagen bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlands volk te bevorderen.

6. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie voor Amateurisme van de KNVB.

7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de worden”in liquidatie”

Artikel 21 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.

3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, nog met de statuten.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Brunssum op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgen is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

J.P. van Goethem; J. den Dekker; H.F.J. Deumes; M. Kreijn.

Uitgegeven voor afschrift

Copyright © 2021 RK vv de Leeuw