Normen en Waarden (versie april 2013)

RK vv de Leeuw wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Gedragsregels RK vv de Leeuw

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.

Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit Gedragsconvenant, waarin we de normen en waarden voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zonodig er elkaar op aan te spreken.

De volgende 16 gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

 1. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
 2. RK vv de Leeuw toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont RK vv de Leeuw zich een goede gast.
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 4. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement „Alcohol in sportkantines‟ opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens verboden.
 5. Rookverboden in clublokalen (kleedlokalen en kantines), kenbaar gemaakt met verbodsborden en/of teksten, dienen nageleefd te worden.
 6. Het gebruik van soft-en harddrugs is verboden.
 7. Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.
 8. Een verenigingslid dient zich te onthouden van kwetsend, beledigend en opruiend taalgebruik via sociale media jegens anderen, die direct of indirect een relatie hebben met de vereniging.
 9. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 10. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 11. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij de door de club voor dit doel aangestelde vertrouwenspersoon, die in deze een soort van “filterfunctie” richting het bestuur vervult.
 12. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 13. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!
 14. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).
 15. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.
 16. Wie zich niet houdt aan de gedragsregels, dan kan een sanctie worden opgelegd. Een sanctie kan bijvoorbeeld zijn een schorsing voor één of meerdere wedstrijden.


Gedragscodes

De gedragscodes vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels.

Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere codes dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden. Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor de verschillende doelgroepen:

– De Sporters

– De Ouders / verzorgers

– De (Jeugd-)trainers / leiders

– De Bestuurders

– De Scheidsrechters / wedstrijdleiders

– De Toeschouwers

De Sporters

– Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.

– Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.

– Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.

– Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.

– Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

– Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.

– Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.

– Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.

– Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!

De (Jeugd-)trainers / leiders

– Wees redelijk in uw eisen tav de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.

– Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.

– Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.

– Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd.

– Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.

– Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.

– Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.

– Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal.

– Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.

– Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.

De ouders / verzorgers

– Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.

– Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.

– Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.

– Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.

– Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.

– Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.

– Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.

– Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

De Bestuurders

– Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.

– Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.

– Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

De Scheidsrechters / wedstrijdleiders

– Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.

– Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen.

– Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn.

– Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

– Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief.

De Toeschouwers

– Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening.

– De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters.

– Gedraagt u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.

– Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.

– Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

– Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.

– Veroordeel elk gebruik van geweld.

– Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders.

– Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

(T)huisregels

Kantine, kleedlokalen en accommodaties:

– Kantine niet met voetbalschoenen betreden.

– Voetbaltassen plaatsen op de daarvoor voorziene plaatsen.

– Fietsen uitsluitend plaatsen in de rekken. Bromfietsen altijd dusdanig plaatsen zodat zij géén opstakel zijn voor doorgang.

– Parkeren auto‟s ALLEEN in de vakken op de parkeerplaats.

– Kleedlokalen worden door de beheerder afgesloten tijdens training en wedstrijden,als de trainer/begeleider hiervoor de goedkeuring geeft. Doch de vereniging is niet aansprakelijk bij eventuele diefstal of vermissing.

– Kleedlokaal schoon en tijdig (vaak wordt er op jullie gewacht!) achterlaten (goed vegen) en „drinkbekerdragers‟ opruimen.

– Respecteer de kleedlokaal indeling alsmede de tijden t.a.v. de volgende ploegen welke gebruik moeten maken van de kleedlokalen.

– In het gebouw geldt een algemeen rookverbod.

– Geen glaswerk mee naar buiten nemen.

– Respecteer de openingstijden van de kantine.

– Alleen de kantinebeheerder of diens vervanger bepaalt of de schuifdeuren open of gesloten worden.

– Geen meubilair uit de kantine gebruiken op het terras.

Wedstrijd- en trainingsvelden:

– Voor aanvang, in de rust en na het einde van de wedstrijden niet over de velden lopen.

– In de rust wordt het speelveld alleen gebruikt door eventuele wisselspelers.

– Reclameborden zijn inkomsten voor de verenging en geen „schietschijven‟.

– Toeschouwers dienen altijd plaats te nemen achter de reclameborden, zowel vanuit KNVB regelgeving als om reden van de zichtbaarheid van de advertenties.

– Alleen wisselspelers en begeleiding nemen plaats in de dug-out of op daartoe geplaatste stoelen.

Algemeen:

– Veiligheid gaat boven alles.

– Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

– Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij politie.

– Meld schade en ongeregeldheden meteen bij functionarissen, leiders, beheerder of kantinepersoneel.

– Aanwijzingen van functionarissen, leiders, beheerder e.d. dienen altijd opgevolgd te worden!