Uitnodiging ledenvergadering

Brunssum, 3-11-2019

Betreft: uitnodiging ledenvergadering woensdag 11 december 2019

Beste leden,

Hierbij nodig ik jullie uit voor de 76ste ledenvergadering, deze zal plaatsvinden op woensdag 11 december 2019 om 20.00 uur in café-zaal Fons Schobben, Rumpenerstraat 12 in 6443 CD Brunssum.

Agenda:
1] Opening door de voorzitter.
2] Mededelingen.
3] Notulen van de vorige (75ste) ledenvergadering d.d. 23-11-2018.
4] Verslag van de penningmeester over het boekjaar 2018-2019.
5] Verslag van de kascontrole commissie.
6] Verkiezing kascontrole commissie.
7] Verslag feestcomité 75 jarig bestaansfeest.
8] Verslag hoofdtrainer.
9] Verkiezing bestuur.
10] Begroting seizoen 2019-2020 door de penningmeester.
12] Rondvraag.
13] Sluiting.

Agenda ledenvergadering 11-12-2019

Mocht U niet aanwezig kunnen zijn, meldt U zich dan even af bij ondergetekende.
Met vriendelijke groeten,

Bestuur R.K.V.V.De Leeuw.

Namens deze,
F.M.M. Feijen, secretaris
Tel. 06-36402675 – e-mail- feijen61@ziggo.nl